Notatka dla turystów / Memo to tourists (Visa Free)

Polski

Cudzoziemiec, który zamierza odwiedzić Kanał Augustowski i okolice  na przejściu granicznym powinien:

 • przedstawić ważny dokument podróży (paszport)
 • posiadać dokument, uprawniający do odwiedzania parku «Kanał Augustowski» (wydaje biuro podróży)
 • posiadać ubezpieczenie zdrowotne (na czas pobytu w RB)
 • wypełnić formularz karty migracyjnej (wypełnia się na granicy)
 • posiadać przy sobie gotówkę nie mniej niż 22 euro na jeden dzień pobytu na terytorium RB.

Linki do przeglądu:

 1. Ustawa Republiki Białoruś z dnia 04.01.2010 №105-З " O statusie prawnym obywateli państw obcych i osób bez obywatelstwa w Republice Białoruś" http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z409.htm

 

 1. Uchwała Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 20 stycznia 2006 r. № 73 "O zatwierdzeniu regulaminu pobytu obywateli państw obcych i osób bez obywatelstwa w Republice Białoruś" http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c206000730

 

 1. REGULACJE dotyczące procedury zwiedzania przez cudzoziemców specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku "Kanał Augustowski" i okolic http://government.by/upload/docs/filee18820631c113214.PDF

Telefon do spraw pilnych:  37529 8 736 736

 Witamy w Grodnie!!!!

English

Foreign national who intends to visit Augustow Canal and the surrounding area, with visa-free entry into the Republic of Belarus and leaving the Republic of Belarus at the checkpoint will be required to:

 • present a valid document for travel abroad (passport)
 • document granting the right to visit the park "Augustow Canal"
 • health insurance (for the period of stay in the Republic of Belarus)
 • fill in a migration card (to be filled at the border)
 • You should have cash - not less than 20 euros!

 

Links for reference:

 1. Law of the Republic of Belarus from 04.01.2010 №105-3 "On the Legal Status of Foreign Citizens and Persons without Citizenship in the Republic of Belarus"

http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z409.htm

 

 1. Resolution of the Council of Ministers of January 20, 2006 № 73 "On Approval of Rules of Stay of Foreign Citizens and Persons without Citizenship in the Republic of Belarus"

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c206000730

 

 1. Regulations on the Order of Visiting by Foreign Nationals of Special Tourist and Recreational Park "Augustow Canal" and the Surrounding Regions

http://government.by/upload/docs/filee18820631c113214.PDF

Phone for an emergency call: 375 29 8 736 736

Welcome to Grodno !!!!